Política d’activitats de MeteoPirineus

Li donem la benvinguda a aquest espai, per saber les condicions de reserva i inscripcions de les activitats organitzades per MeteoPirineus.

CONDICIONS GENERALS. POLÍTIQUES DE RESERVA I CANCEL•LACIÓ D’ACTIVITATS. RESPONSABILITAT PROFESSIONAL I ASSEGURANCES D’ACCIDENTS
1. Per a inscriure’s en qualsevol activitat i bloquejar dates i places, és necessari abonar l’import de l’activitat per participant i en concepte de reserva, bloqueig d’agenda, gestió administrativa i de material.
El pagament es podrà fer per:

1.1 Efectiu (Import exacte)
1.2 Bizum
1.3 Transferència

No s’acceptessin altres divises que no siguin ” € ” ni sistemes de pagament que no estiguin estipulats en aquest document.

2. Una vegada realitzada la reserva, s’informarà els clients del punt de trobada, la de l’hora d’inici i el tècnic o guia que els atendrà durant la jornada. També s’informarà del material necessari i personal per a realitzar l’activitat en condicions segons la meteorologia, tipus de activitat o zona d’activitat. Aquest punt pot realitzar-se dies abans de l’inici de la activitat mitjançant crides, missatgeria o correus electrònics.

3. El dia de l’activitat és aconsellable arribar 10 minuts abans en el punt de trobada. No s’espera als que arribin tard sense causes de força major.

3.1 Les activitats tenen un horari establert i l’incompliment pot influir negativament a altres clients, als guies o a tercers.

4. En compliment dels articles 22 i 23 de la Llei 17/2009 del 23 de Novembre, es pot procedir a l’anul•lació de la reserva mitjançant comunicació per correu electrònic, trucada telefònica o missatgeria. MeteoPirineus aplica càrrecs i penalitzacions en conceptes de reserva, bloqueig d’agenda, gestió administrativa i materials.

4.1 La no presentació al punt de trobada sense comunicació ni informació de les causes i la petició 24h posteriors a l’inici de l’activitat i sense força major del client tindrà càrrecs del 100% de l’import abonat o reservat.

*MeteoPirineus retorna l’import en 48 hores hàbils i després de rebre la cancel•lació de les reserves amb la comunicació mitjançant els sistemes abans esmentats. S’aplica la següent normativa de càrrecs per anul•lació de l’activitat:
L’anul•lació dins de les 24h fins a l’inici de l’activitat, o si el client o grup no es presenta al punt de trobada sense comunicació mitjançant els sistemes abans esmentats suposarà la pèrdua del 100% del reservat.

* Nota important sobre càrrecs addicionals: No es retornarà l’import que es generi a MeteoPirineus per despeses addicionals i generades per la necessitat de crear una activitat, per materials fungibles, tècnics o específics, de gestió de reserves en establiments per necessitat de l’activitat o altres de necessitat del client o petició específica.

Anul•lació d’activitat per decisions tècniques, meteorològiques o de força major:

1. Les activitats estan subjectes a condicions de la muntanya i de terreny en constant canvi, de les persones que les practiquen o altres causes i poden sofrir canvis abans, durant, o en aquesta. Poden estar subjectes a la meteorologia, allaus, agotamient, desinformaciónes, causes físiques entre altres. Els horaris, itineraris i activitats podran modificar-se o arribar a suspendre’s si les circumstàncies o els tècnics ho aconsellen i sempre per decisió del responsable de l’empresa. Qualsevol modificació o suspensió de l’activitat una vegada començada, deguda a causes alienes a l’organització, no implicarà el reemborsament de cap import, ni la substitució d’aquesta, per la qual cosa s’intentarà començar l’activitat en les condicions més favorables possibles en la mateixa jornada o oferir altres solucions de grat del client o grup.

MeteoPirineus realitzarà un seguiment constant meteorològic, abans i durant l’activitat.

2. Qualsevol activitat podrà ser anul•lada, modificada en un mateix dia o ajornada, durant les 24 hores abans del seu inici o en el mateix dia si les condicions en la zona no són adequades per al seu desenvolupament o per altres causes alienes al desenvolupament de l’activitat (Trajecte tallat, aparcament tancat, desviaments, parcs tancats, accidents…)

3. Si no es cobreix el mínim d’inscripcions el client serà comunicat mitjançant correu electrònic, trucada telefònica o missatgeria oferint i pactant un preu per al grup o individu inscrit que resolgui al seu favor la realització de l’activitat.

3.1 Aquest punt estarà subjecte a condicions marcades en la tarifes disponibles, a la informació de cada ruta publicada a la web de MeteoPirineus.

4. Si no es cobreix el mínim d’inscripcions, el client té dret a la substitució per una altra activitat que sigui del seu grat, pactant el preu o unint-se a un altre grup i que reconforti les seves aspiracions. El client podrà substituir la data de l’activitat durant els 6 mesos següents o bé recuperar els diners de la inscripció.

4.4 El inici d’activitat o punt de trobada serà grupal i en cap cas el client o grup decidirà l’on i quan es realitza aquest punt de trobada. Per causes de seguretat del grup i de seguiment correcte de la jornada el punt de trobada i el punt d’inici de l’activitat serà comunicada mitjançant informació de missatgeria i link de GoogleMaps amb la finalitat de poder tenir major llibertat d’arribada. Aquest punt no modifica horaris ni lloc.

POLÍTICA DE COMPROMÍS PROFESSIONAL DE METEOPIRINEUS.

A. El compromís de l’empresa comença en el moment de rebre una petició o comunicació d’un client, amb l’abonament d’una reserva o amb l’intercanvi d’informacions relatives a les activitats o necessitats del client. Abans, durant i després de l’activitat. MeteoPirineus realitza un Feedback al client i pot demanar ressenya en internet, aquesta resenya és lliure d’opinions, sempre i quan, no es utilizin per part de tots paraules, escrits o frases que puguin posar en perill la integritat de MeteoPirineus, tècnics/a, monitors/as i guies.

Nota: La utilització de paraules que generin odi, posin en compromís la integritat física i psicològica d’un tècnic/a, guia o monitor/a o l’escriptura i utilització de situacions o conceptes sense veracitat seran comunicats a les autoritats competents en matèries jurídiques i amb la finalitat de resoldre la situació mitjançant uns altres sistemes.

B. MeteoPirineus es compromet a comunicar tota la informació necessària al client per mitjans correus electrònics o altres perquè el client pugui obtenir la major informació horària, meteorològica, o de les necessitats perquè l’activitat pugui emportar-se amb la major seguretat possible.

C. És responsabilitat del client, abonar l’import de la reserva, realitzar l’activitat en mínimes condicions físiques i amb el material mínim personal per a l’activitat, del seu transport al lloc de l’inici de l’activitat (excepte en casos que s’indiqui el contrari) com el del guia o professor en cas que sigui necessari.

D. MeteoPirineus no és responsables de cap manera dels serveis externs, com a refugis, remuntis, dietes entre altres que siguin contractats directament pel client i esmentats en l’activitat.

E. Els preus són per persona i s’utilitza els acrònims “PAX” i inclouen els serveis redactats en cada activitat. Aquests preus inclouen l’I.V.A i són per al grup mínim indicat o persona individual. Tret que s’indiqui el contrari, tots els serveis i despeses ocasionades (com a reserves, transport, allotjament, remuntis i manutenció dels participants) seran a càrrec del client, si bé l’organització facilitarà la gestió d’ells.

F. Els preus són susceptibles de canvis, aquests canvis poden ser posteriors a les publicacions de l’empresa (elevació de costos, divises, impostos…) l’empresa es compromet a comunicar aquests canvis abans de 20 dies a la sortida, podent el client a rescindir el contracte amb dret a la devolució de l’import abonat.

G. El material d’ús col•lectiu, tècnic i de seguretat està inclòs en totes les activitats. L’ús de material propi no comportarà descomptes sobre el preu de l’activitat. Tret que s’inscriguin en cursos o activitats de tecnificació en les quals el client ha d’aportar aquest material personal. (MeteoPirineus pot ajudar el client a obtenir, llogar o informar de material tècnic).

H. El client i grup es compromet seguir les decisions del tècnic/a, guia que li acompanyi i seguir les indicacions de seguretat en el transcurs de l’activitat, abans i durant. El seu incompliment podrà donar lloc a la suspensió de l’activitat per part del responsable. Qualsevol activitat podrà ser suspesa, si segons el parer del guia el client no compleix les condicions físiques o tècniques requerides, malaltia, lesió o si es presenta en estat d’embriaguesa d’alcohol o d’altres substàncies tòxiques.

I. En el cas del qual el client tingui una malaltia, o que estigui prenent un medicament, o tingui alguna lesió antiga o recent, haurà d’informar l’empresa abans de realitzar una activitat, havent de mostrar la informació que la direcció cregui convenient, podent l’empresa desestimar l’activitat per a la persona en qüestió en concepte de seguretat de la persona o grup. En el cas de no facilitar aquesta informació o no informar del cas, les assegurances de l’empresa no li cobriran.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

1. Per a totes les activitats realitzades a Espanya i el territori Europeu, MeteoPirineus cobreix al client amb una assegurança d’accidents d’Aventura/trekking mitjançant l’asseguradora GALIA.  Capacitat financera conforme a la Llei. Aquesta assegurança és personal per a cada persona inscrita en les activitats.

L’Alta de l’assegurança es realitza mitjançant comunicació a l’asseguradora amb les dades personals de cada participant, realitzant l’Alta de l’assegurança amb 48h abans de l’inici de l’activitat i amb una durada de l’assegurat de 3 dies. Es recomana intensament contractar una assegurança que cobreixi l’activitat contractada. L’empresa no es fa responsable de les despeses ocasionades fora de la nostra assegurança per no posseir el segur corresponent a l’activitat contractada o per responsabilitat subjectiva del participant.

2. Les activitats que ofereix MeteoPirineus poden ser dinamitzades per tècnics, guies o monitors/és externs. Aquests amb les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents corresponents a l’activitat a realitzar.
2.1 El client serà informat del tècnic/a guia o monitor/al fet que atendrà l’activitat de la jornada.

2. El fet de formar part de qualsevol de les nostres activitats, suposa la lectura i aprovació d’aquestes condicions que valen de contracte.

POLÍTICA DE METEOPIRINEUS EN LA FORMACIÓ O TECNIFICACIONS

1. MeteoPirineus pot optar a realitzar un test pràctic previ a l’activitat, amb la finalitat de valorar el nivell del participant concorde al qual requereix aquesta activitat. La valoració pot fer-se amb una reunió prèvia a l’inici de la formació o tecnificació mitjançant GoogleMeet o si fos necessari i amb aprovació de l’alumne/a, client d’una manera presencial en el terreny de muntanya, carregant aquestes despeses addicionals al client alumne/a.

2. Les formacions o tecnificacions així com les activitats tècniques poden ser dinamitzades per tercers. Aquests amb les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents corresponents a l’activitat a realitzar.

Per qualsevol dubte sobre aquestes condicions o qualsevol comentari al portal si us plau, aneu a MeteoPirineusCatalans@gmail.com .