Termes i Condicions

INFORMACIÓ GENERAL

Aquestes condicions d’ús (les Condicions d’Ús) regulen l’accés i la utilització del lloc web allotjat sota el nom de domini www.meteopririneuscatalans.com (el Lloc Web) i sota qualsevol dels subdominis o pàgines web dependents del mateix, així com els continguts i serveis que el titular del Lloc Web posa a disposició dels seus usuaris (els “Usuaris”) i estableixen juntament amb la Política de Privadesa i Cookies, relatives a la gestió de dades de caràcter personal dels Usuaris , els termes i condicions pels quals es regeix el Lloc Web.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Les presents Condicions d’Ús conformen el contracte íntegre a través del qual es regulen les condicions de compra dels productes posats a disposició dels Usuaris per part de METEOPIRINEUS al Lloc Web (els “Productes”).

L’accés al Lloc Web o el seu ús per l’Usuari, així com la compra de qualsevol Producte, implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i l’acceptació de les presents Condicions d’Ús, per tant, es recomana que l’Usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui comprar un producte.

COMPRA DE PRODUCTES

Com comprar Productes

Per realitzar comandes de Productes, l’Usuari, haurà de seguir el procediment de compra establert al Lloc Web, llegir i acceptar aquestes Condicions d’Ús i seleccionar “Finalitzar i Pagar” (el “Comanda”). A continuació, METEOPIRINEUS enviarà un correu electrònic a l’Usuari confirmant que la Comanda ha estat acceptada (la “Confirmació de l’ordre”). El contracte entre l’Usuari i METEOPIRINEUS quedarà finalment formalitzat una vegada METEOPIRINEUS enviï a l’Usuari la Confirmació de la compra. Seran objecte del contracte únicament aquells Productes indicats a la Comanda.

Disponibilitat de Productes

Totes les Comandes estan subjectes a disponibilitat dels Productes. En el cas que, una vegada enviada la Confirmació d’Enviament, METEOPIRINEUS no pogués disposar del Producte sol·licitat per qualsevol circumstància, es posarà en contacte amb l’Usuari com més aviat millor comunicant-li aquest fet. En aquest cas, METEOPIRINEUS podrà:

Oferir a l’Usuari, sense augment de preu, un producte de característiques i especificacions similars al de l’inicialment sol·licitat, sempre que siguin acords amb les necessitats de l’Usuari.
Oferir a l’Usuari deixar sense efecte la comanda sol·licitada reintegrant-li l’import pagat per aquest, en el termini de 7 dies hàbils.

Negativa a tramitar una comanda

Encara que METEOPIRINEUS farà el possible per tramitar sempre totes les Comandes, pot haver-hi circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna Comanda després d’haver enviat la Confirmació de l’ordre, per la qual cosa METEOPIRINEUS es reserva el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la seva discreció.

METEOPIRINEUS es reserva el dret de retirar qualsevol Producte del Lloc Web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol contingut del mateix, no sent responsable davant de l’Usuari o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol Producte del Lloc Web, amb independència de si aquest Producte ha estat venut o no, de treure o modificar qualsevol material o contingut del Lloc Web.

Garantia dels Productes

Tots els Productes continguts al Lloc Web són originals de METEOPIRINEUS.

S’entendrà que els productes són conformes amb les condicions d’ús sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

S’ajustin a la descripció realitzada METEOPIRINEUS i tinguin les qualitats del producte que METEOPIRINEUS hagi presentat a l’Usuari en forma de mostra o model.

Presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que l’Usuari pugui esperar, tenint en compte la naturalesa del Producte.

En cas de quedar provat que el Producte no s’ajusta a les especificacions establertes, METEOPIRINEUS procedirà, quan correspongui, a la substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte sent aquestes gestions gratuïtes per a l’Usuari.

METEOPIRINEUS no és responsable dels danys als Productes que puguin resultar d’un mal ús dels mateixos, així com d’actes o omissions de l’Usuari que no s’ajustin a les especificacions de cada Producte o dels danys causats per tercers que no estiguin vinculats a ZEROIL.

METEOPIRINEUS posa la cura més gran en la realització de la presentació i descripció dels Productes. Tot i això, les fotografies dels Productes es presenten de manera il·lustrativa. Per conèixer les característiques precises de cada producte haurà de comprovar les dades descriptives corresponents que acompanyen cada producte.

Lliurament dels productes

Un cop enviada la Confirmació d’Enviament, els Productes es lliuraran a l’adreça indicada per l’Usuari en realitzar la Comanda en el termini aproximat d’entre un i dos (1-2) dies laborables a comptar des del dia de la compra a Espanya.

METEOPIRINEUS no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del Producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’Usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a aquest efecte , com ho és l’absència de l’Usuari o la retenció del Producte a Duanes.

Els terminis de lliurament són aproximats, encara que METEOPIRINEUS intenta ajustar-s’hi.

En cas d’ACTIVITATS presencials, s’haurà de justificar amb el DNI o document d’identitat que la persona que participa a l’activitat, és qui figura a la compra d’aquesta.

Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament inclouen transport en el cas de venda de materials físics.

S’intentarà que l’enviament de la comanda es faci en el menor temps possible (en el cas de material físic), però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions del país de destinació per a la importació dels articles sol·licitats, ja que METEOPIRINEUS no en té responsabilitat. Tampoc no seran imputables a METEOPIRINEUS els efectes produïts per vagues, conflictes bèl·lics o altres circumstàncies alienes al seu control.

Preu i pagament dels productes

Els preus aplicables a cada Producte seran els publicats al Lloc Web en la data en què l’Usuari faci la Comanda. Tot i que METEOPIRINEUS intenta assegurar-se que tots els preus que figuren al Lloc Web són correctes, poden produir-se errors. En el cas que METEOPIRINEUS descobreixi un error en el preu d’algun dels Productes que hagi sol·licitat algun Usuari, us informarà el més aviat possible i us donarà l’opció de reconfirmar la Comanda al preu correcte o bé anul·lar-ho. Si METEOPIRINEUS no aconsegueix posar-se en contacte amb l’Usuari, la Comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsarà a l’Usuari íntegrament les quantitats que hagi abonat.

METEOPIRINEUS no estarà obligat a subministrar a l’Usuari cap Producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que la Confirmació d’Enviament hagi estat enviada) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per l’Usuari com a preu incorrecte.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes respecte dels que METEOPIRINEUS ja hagi enviat la Confirmació d’Enviament.

Forma de pagament

L’Usuari podrà efectuar el pagament mitjançant targetes de crèdit o dèbit Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express. Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit de l’usuari mitjançant la plataforma de Redsys. Tant si la forma de pagament es realitza mitjançant targeta de crèdit o dèbit, el càrrec sefectuarà en el moment en què METEOPIRINEUS enviï la Confirmació de lordre a lUsuari.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció del producte concret de què es tracti.

DEVOLUCIONS I CANVIS DELS PRODUCTES

Dret de desistiment

Al tractar-se de productes virtuals, cursos o activitats, un cop desenvolupada la l’activitat no es podrà retornar l’import.

En cas d’ACTIVITATS, en cas de no assistir a l’activitat proposada o arribar amb retard, no es retornarà l’import.

En cas d’anul·lar l’activitat 48 abans de l’inici d’aquesta, no es retornarà l’import i en cas de fer-ho en menys de 72 abans, es tornarà el 50% del preu de l’activitat. Si són més de 72 hores, es podrà demanar el retorn de tot el preu de l’activitat.

ÚS DEL LLOC WEB

Els Usuaris es comprometen a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei, la moral, bons costums generalment acceptats i l’ordre públic vigent. Els Usuaris s’obliguen a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions d’Ús, lesius dels drets i interessos de METEOPIRINEUS o de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, o deteriorar la imatge o reputació de METEOPIRINEUS o impedir la normal utilització o gaudi dels productes i serveis que s’ofereixen per part de METEOPIRINEUS al Lloc Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació continguda al Lloc Web, incloent-hi el disseny gràfic i el codi font, estan protegits per drets d’autor i altres drets recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel qual s’aprova el Text de la Llei de propietat intel·lectual, i la resta de normes que regulen la propietat intel·lectual.

Aquests drets pertanyen exclusivament a METEOPIRINEUS per tant, queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut del Lloc Web, i en general qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, disseny, índexs, formes, etc.), així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o el funcionament dels mateixos i de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Els Usuaris no podran en cap cas explotar o servir comercialment, de forma directa o indirecta, total o parcial, de cap dels continguts que conformin el Lloc Web sense l’autorització prèvia i per escrit de METEOPIRINEUS.

L’autorització per a l’ús de qualsevol contingut del Lloc Web es pot sol·licitar a l’adreça electrònica info@meteopirineuscatalans.com. El que estableixen els paràgrafs anteriors no suposarà en cap cas l’assumpció de responsabilitat per part de METEOPIRINEUS sobre el contingut, ni podrà generar dret a indemnització per a usuaris o tercers.

PROPIETAT INDUSTRIAL

No es podran utilitzar les marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu mostrat al Lloc Web i pertanyent a METEOPIRINEUS, i molt en concret, el denominatiu “METEOPIRINEUS”, sense autorització prèvia i per escrit de METEOPIRINEUS.

ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

Els enllaços continguts al Lloc Web, referits a publicitat oa un altre tipus de continguts, i la titularitat o responsabilitat dels quals correspongui a tercers diferents de METEOPIRINEUS, no són responsabilitat de METEOPIRINEUS, qui en cap cas s’obliga a controlar ni a aprovar els serveis, continguts , dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers. Per tant, METEOPIRINEUS no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/es pàgina/es, sent responsabilitat exclusiva del tercer tot allò que concerneixi al contingut d’aquest enllaç, especialment el respecte a la llei, moral, bons costums i ordre públic. L’existència d’enllaços no pressuposa relació de cap mena entre METEOPIRINEUS i el propietari de la pàgina web on s’estableixi.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

METEOPIRINEUS s’exonera de tota responsabilitat relativa a:

El funcionament del Lloc Web, incloent causes de força major, o qualssevol altres alienes a la voluntat de METEOPIRINEUS, que no estigui totalment operatiu, o manqui eventualment de la funcionalitat mínima per gestionar el servei pertinent.

Els possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part dels usuaris, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de contrasenyes o codis d’identificació de l’usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.

Pels danys i perjudicis directes o indirectes que pogués causar la informació que es transmet o comuniqui al Lloc Web oa les seves comunicacions electròniques incloent sense caràcter limitatiu els errors tècnics o humans a les dades publicades.

Els danys, incloent-hi entre altres, i sense limitar-se a aquests: danys, pèrdues o despeses directes o indirectes, inherents o conseqüents, que sorgeixin en relació amb aquest Lloc Web o el seu ús o impossibilitat d’ús per alguna de les parts, o en relació amb qualsevol fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte, demora a l’operació o transmissió, virus informàtics o fallades de sistema o línia.

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa per actes il·lícits o fraudulents així com aquells danys o perjudicis que METEOPIRINEUS o els seus Usuaris poguessin patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les presents Condicions d’Ús, reservant-se METEOPIRINEUS aquelles accions a què tingués dret davant les autoritats judicials o policials pertinents.

Encara que empra els seus esforços més grans, METEOPIRINEUS no pot garantir als Usuaris l’accés i ús continuat i ininterromput del seu Lloc Web.

MODIFICACIONS

METEOPIRINEUS té dret a revisar i modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús. L’Usuari estarà subjecte a aquestes en el moment en què les accepti, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals METEOPIRINEUS hagi de fer canvis amb caràcter retroactiu, en el cas dels quals els possibles canvis afectaran també a les Comandes que l’Usuari hagi sol·licitat prèviament.

CONTACTE I COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que METEOPIRINEUS enviï a l’Usuari sigui per escrit. En acceptar aquestes Condicions d’Ús, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb METEOPIRINEUS siguin electròniques. METEOPIRINEUS es posarà en contacte amb l’Usuari a través de correu electrònic o penjant avisos al Lloc Web. L’Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota notificació, informació i altres comunicacions que METEOPIRINEUS li enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit.

Per a qualsevol consulta o incidència relacionada amb les Comandes, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb METEOPIRINEUS enviant un correu electrònic a l’adreça següent info@meteopirineuscatalans.com.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

El funcionament i la utilització del Lloc Web i de les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, METEOPIRINEUS i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).